Commit 0c95dbf6 authored by agata's avatar agata

Update get_help.ca.md

parent 266d54d8
Pipeline #3203 failed with stages
in 60 minutes and 47 seconds
......@@ -11,6 +11,7 @@ En aquesta pàgina intentem explicar-te què pots fer quan penses que necessites
el tràfic de correus electrònics. Així que, abans d'escriure'ns, **et convidem calorosament al fet que trobis aquí la solució al teu
problema**.
- [Cavallette](https://cavallette.noblogs.org/) News?
- [FAQ](/faq "FAQ") - Preguntes freqüents (amb les seves corresponents respostes :) )
- [Manuals](/docs/) - Els manuals dels nostres serveis.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment