Commit 266d54d8 authored by agata's avatar agata
Browse files

tolto helpdesk

parent 477ca678
Pipeline #3202 failed with stages
in 60 minutes and 51 seconds
......@@ -13,8 +13,6 @@ problema**.
- [FAQ](/faq "FAQ") - Preguntes freqüents (amb les seves corresponents respostes :) )
- [Manuals](/docs/) - Els manuals dels nostres serveis.
- [Helpdesk](http://helpdesk.autistici.org/) - Aquí pots enviar-nos una pregunta específica per al teu problema, i et contestarem l'abans
que sigui possible (deixa un compte de correu al qual puguem contestar!)
Generalment, també pots trobar a algun\*s de nosaltres al canal de IRC **\#ai** del nostre [servidor
autistici.org](/docs/irc/). Amb temps, algú et donarà consells i informació, o podrà ajudar-te a resoldre
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment