Commit b9f0e1f2 authored by lucha's avatar lucha

[auto] Language: cy

parent 8103bfa9
......@@ -2,7 +2,7 @@
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 4.8.x - Administration package.
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2017-07-20 09:08:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-19 16:27:32+0000\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -26,39 +26,39 @@ msgctxt "start of week"
msgid "1"
msgstr "1"
#: wp-admin/about.php:196
#: wp-admin/about.php:218
msgid "New capabilities have been introduced to 4.8 with an eye towards removing calls to <code>is_super_admin()</code>. Additionally, new hooks and tweaks to more granularly control site and user counts per network have been added."
msgstr "Mae galluoedd newydd wedi'u cyflwyno i 4.8 gyda golwg tuag at ddileu'r galw i <code>is_super_admin()</code>. Yn ogystal, mae bachau a newidiadau newydd ar gyfer rheolaeth fanylach ar gyfrifon gwefannau a defnyddwyr yn ôl rhwydwaith wedi'u hychwanegu."
#: wp-admin/about.php:151
#: wp-admin/about.php:173
msgid "Being part of the community can help you improve your WordPress skills and network with people you wouldn&#8217;t otherwise meet. Now you can easily find your local events just by logging in to your dashboard and looking at the new Events and News dashboard widget."
msgstr "Mae bod yn rhan o gymuned yn gallu'ch helpu i wella'ch sgiliau WordPress a rhwydweithio gyda phobl na fyddech fel arall yn eu cyfarfod. Bellach gallwch ganfod eich digwyddiadau lleol drwy fewngofnodi i'ch bwrdd rheoli ac edrych ar declyn newydd bwrdd rheoli Digwyddiadau a Newyddion."
#: wp-admin/about.php:149
#: wp-admin/about.php:171
msgid "This is quickly becoming one of our favorite features. While you are in the dashboard (because you&#8217;re running updates and writing posts, right?) all upcoming WordCamps and WordPress Meetups &mdash; local to you &mdash; will be displayed."
msgstr "Dyma un o'n hoff nodweddion. Tra byddwch yn y bwrdd gwaith (gan eich bod wrthi'n rhedeg diweddariadau ac ysgrifennu cofnodion, iawn?) bydd pob WordCamp a Meetups WordPress sy'n &mdash; lleol i chi &mdash; yn ymddangos."
#: wp-admin/about.php:147
#: wp-admin/about.php:169
msgid "Did you know that WordPress has a thriving offline community with groups meeting regularly in more than 400 cities around the world? WordPress now draws your attention to the events that help you continue improving your WordPress skills, meet friends, and, of course, publish!"
msgstr "Oeddech chi'n gwybod fod gan WordPress gymuned all-lein ffyniannus gyda grwpiau yn cyfarfod yn rheolaidd mewn mwy na 400 o ddinasoedd ar draws y byd? Mae WordPress eisiau tynnu eich sylw at y digwyddiadau hyn i'ch helpu i barhau i wella eich sgiliau WordPress, i gwrdd â ffrindiau ac, wrth gwrs, i gyhoeddi!"
#: wp-admin/about.php:126
#: wp-admin/about.php:148
msgid "Have you ever tried updating a link, or the text around a link, and found you can&#8217;t seem to edit it correctly? When you edit the text after the link, your new text also ends up linked. Or you edit the text in the link, but your text ends up outside of it. This can be frustrating! With link boundaries, a great new feature, the process is streamlined and your links will work well. You’ll be happier. We promise."
msgstr "Ydych chi erioed wedi ceisio diweddaru dolen, neu destun o amgylch dolen, ac wedi darganfod nad oes modd i chi ei olygu'n iawn? Pan fyddwch yn golygu'r testun ar ôl y ddolen, mae eich testun newydd hefyd yn dod yn rhan o'r ddolen. Neu rydych yn golygu'r testun yn y ddolen, ond mae eich testun yn symud y tu allan iddo. Gall hyn fod yn rhwystredig! Gyda ffiniau dolenni, nodwedd newydd gwych, mae'r broses yn symlach a bydd eich dolenni'n gweithio'n dda. A byddwch chi'n hapusach. Addo... :-)."
#: wp-admin/about.php:117
#: wp-admin/about.php:139
msgid "This feature deserves a parade down the center of town! Rich-text editing capabilities are now native for Text widgets. Add a widget anywhere and format away. Create lists, add emphasis, and quickly and easily insert links. Have fun with your newfound formatting powers, and watch what you can accomplish in a short amount of time."
msgstr "Mae'r nodwedd hon yn haeddu gorymdaith ar hyd canol dre! Mae galluoedd golygu testun cyfoethog bellach yn frodorol i declynnau Testun. Ychwanegwch declyn yn unrhyw le a gallwch ei fformatio'n syth. Crëwch restrau, ychwanegu pwyslais, a mewnosod dolenni'n gyflym a hawdd. Mwynhewch eich pwerau fformatio newydd a gweld beth alwch ei gyflawni mewn byr o dro."
#: wp-admin/about.php:109
#: wp-admin/about.php:131
msgid "A welcome video is a great way to humanize the branding of your website. You can now add any video from the Media Library to a sidebar on your site with the new Video widget. Use this to showcase a welcome video to introduce visitors to your site or promote your latest and greatest content."
msgstr "Mae fideo croeso yn ffordd wych o wneud brandio'ch gwefan yn fwy cyfeillgar. Nawr gallwch ychwanegu unrhyw fideo o'r Llyfrgell Cyfryngau i far ochr eich gwefan gyda'r teclyn fideo newydd. Defnyddiwch hwn i arddangos fideo croeso i gyflwyno ymwelwyr i'ch gwefan neu i hyrwyddo eich cynnwys diweddaraf a gorau."
#: wp-admin/about.php:105
#: wp-admin/about.php:127
msgid "Adding an image to a widget is now a simple task that is achievable for any WordPress user without needing to know code. Simply insert your image right within the widget settings. Try adding something like a headshot or a photo of your latest weekend adventure &mdash; and see it appear automatically."
msgstr "Mae ychwanegu delwedd at declyn bellach yn dasg syml sy'n gyraeddadwy i unrhyw ddefnyddiwr WordPress heb fod angen i chi drin y cod. Yn syml, rhowch eich ddelwedd o fewn lleoliadau'r teclyn. Ceisiwch ychwanegu rhywbeth fel lun camera pen neu lun o'ch antur penwythnos diweddaraf - a'i weld yn ymddangos yn awtomatig."
#: wp-admin/about.php:50
#: wp-admin/about.php:72
msgid "Though some updates seem minor, they&#8217;ve been built by hundreds of contributors with <em>you</em> in mind. Get ready for new features you&#8217;ll welcome like an old friend: link improvements, <em>three</em> new media widgets covering images, audio, and video, an updated text widget that supports visual editing, and an upgraded news section in your dashboard which brings in nearby and upcoming WordPress events."
msgstr "Er bod rhai diweddariadau yn ymddangos yn rhai mân, maen nhw wedi cael eu hadeiladu gan gannoedd o gyfranwyr gyda <em>chi</em> mewn golwg. Byddwch yn barod ar gyfer nodweddion newydd y byddwch yn eu croesawu'n fawr: Gwelliannau i ddolenni, <em>tri</em> teclyn cyfryngau newydd sy'n cwmpasu delweddau, sain, a fideo, teclyn testun wedi ei ddiweddaru sy'n cefnogi golygu gweledol, ac adran newyddion wedi ei uwchraddio yn eich bwrdd gwaith sy'n dangos digwyddiadau WordPress cyfagos neu rhai sydd ar y gweill."
......@@ -66,59 +66,59 @@ msgstr "Er bod rhai diweddariadau yn ymddangos yn rhai mân, maen nhw wedi cael
msgid "Thank you for updating to the latest version! WordPress %s adds more ways for you to express yourself and represent your brand."
msgstr "Diolch am ddiweddaru i'r fersiwn diweddaraf! Mae WordPress%s yn ychwanegu mwy o ffyrdd i chi fynegi eich hun ac i gynrychioli eich brand."
#: wp-admin/about.php:204
#: wp-admin/about.php:226
msgid "The introduction of a new base media widget REST API schema to 4.8 opens up possibilities for even more media widgets (like galleries or playlists) in the future. The three new media widgets are powered by a shared base class that covers most of the interactions with the media modal. That class also makes it easier to create new media widgets and paves the way for more to come."
msgstr "Mae cyflwyno sgema API cyfryngau sylfaen teclyn REST newydd i 4.8 yn agor posibiliadau ar gyfer hyd yn oed mwy o declynnau cyfryngau (fel orielau neu restrau chwarae) yn y dyfodol. Mae'r tri theclyn cyfryngau newydd yn cael eu pweru gan ddosbarth sylfaen wedi ei rannu sy'n cynnwys y rhan fwyaf o'r rhyngweithio gyda'r moddol cyfryngau. Mae'r dosbarth hwnnw hefyd yn ei gwneud yn haws i greu teclynnau cyfryngau newydd ac i baratoi'r ffordd ar gyfer mwy yn y dyfodol."
#: wp-admin/about.php:203
#: wp-admin/about.php:225
msgid "Media Widgets API"
msgstr "API Teclynnau Cyfryngau"
#: wp-admin/about.php:208
#: wp-admin/about.php:230
msgid "Rejoice! New responsive breakpoints have been added to the customizer sidebar to make it wider on high-resolution screens. Customizer controls should use percentage-based widths instead of pixels."
msgstr "Llawenhewch! Mae torbwyntiau ymatebol newydd wedi cael eu hychwanegu at y far ochr y Cyfaddaswr i'w wneud yn ehangach ar sgriniau cydraniad uchel. Dylai rheoli'r Cyfaddaswr ddefnyddio lled sy'n seiliedig ar ganran yn hytrach na picseli."
#: wp-admin/about.php:207
#: wp-admin/about.php:229
msgid "Customizer Width Variable"
msgstr "Cyfaddaswr Lled Amrywiol"
#: wp-admin/about.php:200
#: wp-admin/about.php:222
msgid "With the addition of TinyMCE to the text widget in 4.8 comes a new JavaScript API for instantiating the editor after page load. This can be used to add an editor instance to any text area, and customize it with buttons and functions. Great for plugin authors!"
msgstr "Gydag ychwanegiad TinyMCE i'r teclyn testun yn 4.8 daw API JavaScript newydd ar gyfer enghreifftio'r golygydd ar ôl llwytho'r dudalen. Gall hyn gael ei ddefnyddio i ychwanegu enghraifft golygydd i unrhyw ardal testun a'i gyfaddasu gyda botymau a swyddogaethau. Gwych ar gyfer awduron ategion !"
#: wp-admin/about.php:199
#: wp-admin/about.php:221
msgid "Text-Editor JavaScript API"
msgstr "API Golygydd Testun JavaScript"
#: wp-admin/about.php:195
#: wp-admin/about.php:217
msgid "Multisite Updates"
msgstr "Diweddariadau Gwefannau Lluosog"
#: wp-admin/about.php:192
#: wp-admin/about.php:214
msgid "As fewer and fewer browsers support Silverlight, file formats which require the presence of the Silverlight plugin are being removed from core support. Files will still display as a download link, but will no longer be embedded automatically."
msgstr "Gan fod llai o borwyr yn cefnogi Silverlight, mae fformatau ffeil sy'n gofyn am bresenoldeb yr ategyn Silverlight yn cael eu tynnu o'r gefnogaeth graidd. Bydd y ffeiliau'n dal i gael eu harddangos fel dolen llwytho i lawr, ond heb eu hymgorffori'n awtomatig."
#: wp-admin/about.php:191
#: wp-admin/about.php:213
msgid "Removal of Core Support for WMV and WMA Files"
msgstr "Tynnu Cefnogaeth Craidd ar gyfer Ffeiliau WMV a WMA"
#: wp-admin/about.php:188
#: wp-admin/about.php:210
msgid "New CSS rules mean extraneous content (like &ldquo;Add New&rdquo; links) no longer need to be included in admin-area headings. These panel headings improve the experience for people using assistive technologies."
msgstr "Mae rheolau CSS newydd yn golygu nad oes angen cynnwys cynnwys allanol (fel dolenni \"Ychwanegu\") o fewn penawdau maes gweinyddol bellach. Mae penawdau'r panel yn gwella'r profiad i bobl sy'n defnyddio technoleg gynorthwyol."
#: wp-admin/about.php:187
#: wp-admin/about.php:209
msgid "More Accessible Admin Panel Headings"
msgstr "Penawdau Panel Gweinyddol Mwy Hygyrch"
#: wp-admin/about.php:56
#: wp-admin/about.php:78
msgid "Exciting Widget Updates"
msgstr "Diweddariadau Teclynnau Cyffrous"
#: wp-admin/about.php:49
#: wp-admin/about.php:71
msgid "WordPress 4.8 adds some great new features. Gear up for a more intuitive WordPress!"
msgstr "Mae WordPress 4.8 yn ychwanegu nodweddion newydd gwych. Paratowch ar gyfer WordPress mwy sythweledol!"
#: wp-admin/about.php:48
#: wp-admin/about.php:70
msgid "An Update with You in Mind"
msgstr "Diweddariad ar eich cyfer Chi"
......@@ -127,19 +127,19 @@ msgstr "Diweddariad ar eich cyfer Chi"
msgid "There aren&#8217;t any events scheduled near you at the moment. Would you like to <a href=\"%s\">organize one</a>?"
msgstr "Does dim digwyddiadau wedi eu trefnu yn eich ardal chi ar hyn o bryd. Hoffech chi <a href=\"%s\">drefnu un</a>?"
#: wp-admin/about.php:145
#: wp-admin/about.php:167
msgid "Nearby WordPress Events"
msgstr "Digwyddiadau WordPress Lleol"
#: wp-admin/about.php:116
#: wp-admin/about.php:138
msgid "Rich Text Widget"
msgstr "Teclyn Testun Cyfoethog"
#: wp-admin/about.php:113
#: wp-admin/about.php:135
msgid "Are you a podcaster, musician, or avid blogger? Adding a widget with your audio file has never been easier. Upload your audio file to the Media Library, go to the widget settings, select your file, and you&#8217;re ready for listeners. This would be a easy way to add a more personal welcome message, too!"
msgstr "Ydych chi'n bodlediwr, cerddor, neu flogiwr brwd? D'yw ychwanegu teclyn gyda'ch ffeil sain erioed wedi bod yn haws. Llwythwch eich ffeil sain i Lyfrgell Cyfryngau, ewch i osodiadau'r teclyn, dewiswch eich ffeil, ac rydych yn barod ar gyfer eich gwrandawyr. Mae hyn yn ffordd hawdd i ychwanegu neges groeso mwy personol, hefyd!"
#: wp-admin/about.php:125
#: wp-admin/about.php:147
msgid "Link Boundaries"
msgstr "Ffiniau Dolenni"
......@@ -218,7 +218,7 @@ msgid "Assign a parent term to create a hierarchy. The term Jazz, for example, w
msgstr "Neilltuo term rhiant i greu hierarchaeth. Mae'r term Jazz, er enghraifft, yn rhiant i Bebop a Big Band."
#. translators: %s: smiling face with smiling eyes emoji
#: wp-admin/about.php:180
#: wp-admin/about.php:202
msgid "Even More Developer Happiness %s"
msgstr "Mwy fyth o Hapusrwydd i Ddatblygwyr %s"
......@@ -1290,7 +1290,7 @@ msgid "Welcome to %s. This is your first post. Edit or delete it, then start blo
msgstr "Croeso i %s. Dyma eich cofnod cyntaf. Gallwch olygu neu ddileu hwn, a chychwyn blogio!"
#. translators: %s: WordPress version number
#: wp-admin/about.php:242
#: wp-admin/about.php:264
msgid "<strong>Version %s</strong> addressed one security issue."
msgstr "Roedd <strong>Fersiwn %s</strong> yn ymdrin ag un mater diogelwch."
......@@ -1307,15 +1307,15 @@ msgstr "Gallwch newid eich llun proffil ar <a href=\"%s\">Gravatar</a>."
msgid "Profile Picture"
msgstr "Llun Proffil"
#: wp-admin/about.php:239
#: wp-admin/about.php:261
msgid "Maintenance and Security Releases"
msgstr "Fersiynau Cynnal a Chadw a Diogelwch"
#: wp-admin/about.php:236
#: wp-admin/about.php:258
msgid "Security Releases"
msgstr "Fersiynau Diogelwch"
#: wp-admin/about.php:233
#: wp-admin/about.php:255
msgid "Maintenance Releases"
msgstr "Fersiynau Cynnal a Chadw"
......@@ -5454,7 +5454,7 @@ msgid "Contributing Developers"
msgstr "Datblygwyr Cefnogol"
#. translators: 1: WordPress version number, 2: plural number of bugs.
#: wp-admin/about.php:247
#: wp-admin/about.php:52 wp-admin/about.php:269
msgid "<strong>Version %1$s</strong> addressed %2$s bug."
msgid_plural "<strong>Version %1$s</strong> addressed %2$s bugs."
msgstr[0] "Mae <strong>Fersiwn %1$s</strong> wedi cywiro %2$s gwall."
......@@ -5464,7 +5464,7 @@ msgstr[3] "Mae <strong>Fersiwn %1$s</strong> wedi cywiro %2$s gwall."
#. translators: 1: WordPress version number, 2: plural number of bugs. More
#. than one security issue.
#: wp-admin/about.php:255
#: wp-admin/about.php:277
msgid "<strong>Version %1$s</strong> addressed some security issues and fixed %2$s bug."
msgid_plural "<strong>Version %1$s</strong> addressed some security issues and fixed %2$s bugs."
msgstr[0] "Mae <strong>Fersiwn %1$s</strong> wedi ymateb i fater diogelwch a thrwsio %2$s gwall."
......@@ -5473,13 +5473,13 @@ msgstr[2] "Mae <strong>Fersiwn %1$s</strong> wedi ymateb i faterion diogelwch a
msgstr[3] "Mae <strong>Fersiwn %1$s</strong> wedi ymateb i faterion diogelwch a thrwsio %2$s gwall."
#. translators: %s: Codex URL
#: wp-admin/about.php:259
#: wp-admin/about.php:63 wp-admin/about.php:281
msgid "For more information, see <a href=\"%s\">the release notes</a>."
msgstr "Am ragor o wybodaeth, gw, <a href=\"%s\">nodiadau ryddhau</a>."
#. translators: 1: WordPress version number, 2: plural number of bugs. Singular
#. security issue.
#: wp-admin/about.php:251
#: wp-admin/about.php:273
msgid "<strong>Version %1$s</strong> addressed a security issue and fixed %2$s bug."
msgid_plural "<strong>Version %1$s</strong> addressed a security issue and fixed %2$s bugs."
msgstr[0] "Mae <strong>Fersiwn %1$s</strong> wedi ymateb i fater diogelwch a thrwsio %2$s gwall."
......@@ -5492,15 +5492,15 @@ msgid "Welcome to your WordPress Dashboard! This is the screen you will see when
msgstr "Croeso i Fwrdd Rheoli WordPress! Hwn yw'r sgrin fyddwch yn ei weld wrth fewngofnodi i'ch gwefan ac mae'n rhoi mynediad i holl nodweddion rheoli gwefan WordPress. Mae modd cael cymorth ar gyfer unrhyw sgrin drwy glicio'r tab Cymorth yn y gornel uchaf."
#. translators: %s: WordPress version number
#: wp-admin/about.php:244
#: wp-admin/about.php:266
msgid "<strong>Version %s</strong> addressed some security issues."
msgstr "Roedd <strong>Fersiwn %s</strong> yn ymdrin a materion diogelwch."
#: wp-admin/about.php:232
#: wp-admin/about.php:47 wp-admin/about.php:254
msgid "Maintenance Release"
msgstr "Ryddhad Cynnal a Chadw"
#: wp-admin/about.php:235
#: wp-admin/about.php:257
msgid "Security Release"
msgstr "Ryddhad Diogelwch"
......@@ -5508,7 +5508,7 @@ msgstr "Ryddhad Diogelwch"
msgid "What&#8217;s New"
msgstr "Beth sy'n Newydd"
#: wp-admin/about.php:238
#: wp-admin/about.php:260
msgid "Maintenance and Security Release"
msgstr "Ryddhad Diogelwch a Cynnal a Chadw"
......@@ -5520,7 +5520,7 @@ msgstr "Mae'r sgrin yma'n caniatáu i chi ddewis eich strwythur dolen barhaol. M
msgid "Welcome to WordPress %1$s. <a href=\"%2$s\">Learn more</a>."
msgstr "Croeso i WordPress %1$s. <a href=\"%2$s\">Dysgu rhagor</a>."
#: wp-admin/about.php:218
#: wp-admin/about.php:240
msgid "Return to Updates"
msgstr "Dychwelyd i Diweddaru"
......@@ -5800,11 +5800,11 @@ msgstr "Cynnwys mewnosod tebygol wp-admin/includes/template.php er mwyn defnyddi
msgid "Welcome to WordPress %s"
msgstr "Croeso i WordPress %s"
#: wp-admin/about.php:218
#: wp-admin/about.php:240
msgid "Return to Dashboard &rarr; Updates"
msgstr "Dychwelyd i'r Bwrdd Rheoli a Diweddaru"
#: wp-admin/about.php:221
#: wp-admin/about.php:243
msgid "Go to Dashboard &rarr; Home"
msgstr "Mynd i Cartref a'r Bwrdd Rheoli"
......@@ -6292,11 +6292,11 @@ msgstr "Ailosod Nawr"
#: wp-admin/includes/file.php:296
msgid "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form."
msgstr "Mae'r ffeil llwythwyd i fyny yn fwy na'r cyfarwyddid MAX_FILE_SIZE pennwyd yn y ffurflen HTML."
msgstr "Mae'r ffeil llwythwyd i fyny yn fwy na'r cyfarwyddyd MAX_FILE_SIZE pennwyd yn y ffurflen HTML."
#: wp-admin/includes/file.php:295
msgid "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini."
msgstr "Mae'r ffeil llwythwyd i fyny yn fwy na'r cyfarwyddid upload_max_filesize yn php.ini."
msgstr "Mae'r ffeil llwythwyd i fyny yn fwy na'r cyfarwyddyd upload_max_filesize yn php.ini."
#: wp-admin/credits.php:125
msgid "External Libraries"
......@@ -7687,7 +7687,7 @@ msgstr "Y Cyfan"
msgid "Please enter a valid menu name."
msgstr "Rho enw dewislen dilys."
#: wp-admin/about.php:221
#: wp-admin/about.php:243
msgid "Go to Dashboard"
msgstr "Mynd i'r Bwrdd Rheoli"
......@@ -8032,7 +8032,7 @@ msgstr "Gosod yr Ategyn o ffeil sydd wedi ei llwytho i fyny: %s"
#: wp-admin/includes/class-wp-plugin-install-list-table.php:100
#: wp-admin/plugin-install.php:122 wp-admin/update.php:151
msgid "Upload Plugin"
msgstr "Diweddaru'r Ategyn"
msgstr "Llwytho Ategyn i Fyny"
#: wp-admin/update.php:128
msgid "Installing Plugin: %s"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment