Commit e44fcafb authored by lucha's avatar lucha

[auto] Languages version 4.9.2: ca cy da_DK de_DE el es_ES fi fr_FR it_IT ja...

[auto] Languages version 4.9.2: ca cy da_DK de_DE el es_ES fi fr_FR it_IT ja nn_NO pt_BR ru_RU sk_SK ro_RO
parent 79068fa2
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
......@@ -26,37 +26,37 @@ msgctxt "start of week"
msgid "1"
msgstr "1"
#: wp-admin/about.php:222
#: wp-admin/about.php:262
msgid "Improvements to Roles and Capabilities"
msgstr "Gwelliannau i Rolau a Galluoedd"
#: wp-admin/about.php:223
#: wp-admin/about.php:263
msgid "New capabilities have been introduced that allow granular management of plugins and translation files. In addition, the site switching process in multisite has been fine-tuned to update the available roles and capabilities in a more reliable and coherent way."
msgstr "Mae galluoedd newydd wedi eu cyflwyno sy'n caniatáu rheolaeth fanwl o ategion a ffeiliau cyfieithu. Yn ogystal, mae proses newid gwefan mewn gwefan lluosog wedi ei newid ychydig i i ddiweddaru'r rolau a'r galluoedd sydd ar gael mewn ffordd fwy dibynadwy a dealladwy."
#: wp-admin/about.php:219
#: wp-admin/about.php:259
msgid "WordPress 4.9 includes an upgraded version of MediaElement.js, which removes dependencies on jQuery, improves accessibility, modernizes the UI, and fixes many bugs."
msgstr "Mae WordPress 4.9 yn cynnwys fersiwn gwell o MediaElement.js, sy'n tynnu dibyniaethau ar jQuery, yn gwella hygyrchedd, yn moderneiddio'r rhyngwyneb ac yn cywiro llawer o wallau."
#: wp-admin/about.php:218
#: wp-admin/about.php:258
msgid "MediaElement.js upgraded to 4.2.6"
msgstr "Mae MediaElement.js wedi ei ddiweddaru i 4.2.6"
#: wp-admin/about.php:215
#: wp-admin/about.php:255
msgid "We’ve introduced a new code editing library, CodeMirror, for use within core. Use it to improve any code writing or editing experiences within your plugins, like CSS or JavaScript include fields."
msgstr "Rydym wedi cyflwyno llyfrgell golygu cod newydd, CodeMirror, i'w ddefnyddio o fewn y craidd. Gallwch ei ddefnyddio i wella unrhyw ysgrifennu cod neu olygu profiadau o fewn eich ategion, megis CSS neu gynnwys meysydd JavaScript"
#: wp-admin/about.php:214
#: wp-admin/about.php:254
msgid "CodeMirror available for use in your themes and plugins"
msgstr "Mae CodeMirror ar gael i'w ddefnyddio o fewn eich themâu a'ch ategion."
#. translators: %s:
#. https://make.wordpress.org/core/2017/11/01/improvements-to-the-customize-js-api-in-4-9/
#: wp-admin/about.php:208
#: wp-admin/about.php:248
msgid "We&#8217;ve made numerous improvements to the Customizer JS API in WordPress 4.9, eliminating many pain points and making it just as easy to work with as the PHP API. There are also new base control templates, a date/time control, and section/panel/global notifications to name a few. <a href=\"%s\">Check out the full list.</a>"
msgstr "Rydym wedi gwneud amryw o welliannau i API Customizer JS o fewn WordPress 4.9, gan wneud i ffwrdd â nifer o bwyntiau poen a'i wneud mor hawdd i weithio gydag ef a'r API PHP. Mae hefyd templedi rheoli newydd, rheolaeth dyddiad/amser a hysbysiadau adran/panel/eang i sôn a ddim ond rhai. <a href=\"%s\">Ewch i gael golwg ar y rhestr i gyd.</a>"
#: wp-admin/about.php:204
#: wp-admin/about.php:244
msgid "Customizer JS API Improvements"
msgstr "Gwelliannau API Customizer JS"
......@@ -64,7 +64,7 @@ msgstr "Gwelliannau API Customizer JS"
msgid "This data is used to provide general enhancements to WordPress, which includes helping to protect your site by finding and automatically installing new updates. It is also used to calculate statistics, such as those shown on the <a href=\"%s\">WordPress.org stats page</a>."
msgstr "Mae'r data hwn yn helpu i ddarparu gwelliannau i WordPress , sy'n cynnwys helpu i ddiogelu eich gwefan drwy ganfod a gosod diweddariadau newydd, yn awtomatig. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i gyfrifo ystadegau, fel y rhai ar <a href=\"%s\">dudalen ystadegau WordPress.org</a>."
#: wp-admin/about.php:117
#: wp-admin/about.php:157
msgid "When you edit themes and plugins directly, WordPress 4.9 will politely warn you that this is a dangerous practice. It will recommend that you backup your files before saving, so they don&#8217;t get overwritten by the next update. Take the safe route: your future self will thank you. Your team and customers will thank you."
msgstr "Pan fyddwch yn golygu themâu ac ategion yn uniongyrchol, bydd WordPress 4.9 yn rhybuddio'n gwrtais fod hyn yn arfer peryglus. Bydd yn argymell eich bod yn gwneud copi wrth gefn o'ch ffeiliau cyn cadw, fel na fyddant yn cael eu ysgrifennu drostyn gan eich diweddariad nesaf. Cymrwch y llwybr diogel: byddwch yn diolch i chi eich hun. Bydd eich tîm a'ch cwsmeriaid yn diolch i chi."
......@@ -141,52 +141,52 @@ msgid "Enter the address here if you <a href=\"%s\">want your site home page to
msgstr "Rhowch y cyfeiriad yma <a href=\"%s\">os ydych chi am i dudalen cartref eich gwefan i fod yn wahanol i'ch cyfeiriadur gosod WordPress.</a>."
#. translators: %s: smiling face with smiling eyes emoji
#: wp-admin/about.php:197
#: wp-admin/about.php:237
msgid "Developer Happiness %s"
msgstr "Hapusrwydd Datblygwr %s"
#: wp-admin/about.php:187
#: wp-admin/about.php:227
msgid "https://wordpress.org/plugins/gutenberg/"
msgstr "https://wordpress.org/plugins/gutenberg/"
#: wp-admin/about.php:186
#: wp-admin/about.php:226
msgid "WordPress is working on a new way to create and control your content and we&#8217;d love to have your help. Interested in being an <a href=\"%s\">early tester</a> or getting involved with the Gutenberg project? <a href=\"%s\">Contribute on GitHub</a>."
msgstr "Mae WordPress yn gweithio ar ffordd newydd o greu a rheoli eich cynnwys a byddem wrth ein bodd yn cael eich cymorth. Diddordeb mewn bod yn <a href=\"%s\">brofwr cynnar</a> neu ymuno â'r project Gutenberg? <a href=\"%s\">Cyfrannu ar GitHub</a>."
#. translators: %s: handshake emoji
#: wp-admin/about.php:180
#: wp-admin/about.php:220
msgid "Lend a Hand with Gutenberg %s"
msgstr "Cynorthwyo gyda Gutenberg %s"
#: wp-admin/about.php:155
#: wp-admin/about.php:195
msgid "More Reliable Theme Switching"
msgstr "Newid Thema Mwy Dibynadwy"
#: wp-admin/about.php:147
#: wp-admin/about.php:187
msgid "Site Building Improvements"
msgstr "Gwelliannau Adeiladu Gwefan"
#: wp-admin/about.php:132
#: wp-admin/about.php:172
msgid "The New Gallery Widget"
msgstr "Teclyn Oriel Newydd"
#: wp-admin/about.php:124
#: wp-admin/about.php:164
msgid "Even More Widget Updates"
msgstr "Hyd y Oed Mwy o Ddiweddariadau Teclynnau"
#: wp-admin/about.php:94
#: wp-admin/about.php:134
msgid "Coding Enhancements"
msgstr "Gwelliannau Codio"
#: wp-admin/about.php:87
#: wp-admin/about.php:127
msgid "Were you lured away from your desk before you saved your new draft design? Fear not, when you return, WordPress 4.9 will politely ask whether or not you&#8217;d like to save your unsaved changes."
msgstr "Cawsoch chi eich hudo o'ch desg cyn cadw eich cynllun drafft newydd? Peidiwch â phoeni, pan fyddwch yn dychwelyd, bydd WordPress 4.9 yn gofyn yn gwrtais os hoffech chi gadw eich newidiadau heb eu cadw."
#: wp-admin/about.php:86
#: wp-admin/about.php:126
msgid "A Prompt to Protect Your Work"
msgstr "Cofio Cadw eich Gwaith"
#: wp-admin/about.php:79
#: wp-admin/about.php:119
msgid "Design Locking To Guard Your Changes"
msgstr "Cloi Cynllun i Ddiogelu eich Newidiadau"
......@@ -198,80 +198,80 @@ msgstr "Rydym y cymryd preifatrwydd a thryloywder o ddifri. I ddysgu rhagor am b
msgid "From time to time, your WordPress site may send data to WordPress.org &#8212; including, but not limited to &#8212; the version of WordPress you are using, and a list of installed plugins and themes."
msgstr "O bryd i'w gilydd, efallai y bydd eich gwefan WordPress yn anfon data i WordPress.org, &#8212; gan gynnwys ond heb fod wedi ei gyfyngu i'r &#8212; fersiwn o WordPress rydych yn ei defnyddio a rhestr o ategion a themau sydd wedi eu gosod."
#: wp-admin/about.php:163
#: wp-admin/about.php:203
msgid "Were you confused by the steps to create a new menu? Perhaps no longer! We&#8217;ve ironed out the UX for a smoother menu creation process. Newly updated copy will guide you."
msgstr "A gawsoch chi eich drysu gan y camau i greu dewislen newydd? Dim mwy! Rydym wedi cywiro'r UX ar gyfer proses well o greu dewislenni. Bydd cyfarwyddid newydd yn eich tywys."
#: wp-admin/about.php:162
#: wp-admin/about.php:202
msgid "Better Menu Instructions = Less Confusion"
msgstr "Gwell Cyfarwyddiadau Dewislen = Llai o Ddryswch"
#: wp-admin/about.php:156
#: wp-admin/about.php:196
msgid "When you switch themes, widgets sometimes think they can just up and move location. Improvements in WordPress 4.9 offer more persistent menu and widget placement when you decide it&#8217;s time for a new theme. Additionally, you can preview installed themes or download, install, and preview new themes right. Nothing says handy like being able to preview before you deploy. "
msgstr "Pan fyddwch chi'n newid themâu, mae cydrannau weithiau'n meddwl y gallan nhw symud lleoliad. Mae gwelliannau yn WordPress 4.9 yn cynnig lleoliad dewislen a chydran fwy parhaus pan fyddwch yn penderfynu ei bod hi'n amser am thema newydd. Yn ogystal, gall gael rhagolwg o themâu sydd wedi'u gosod neu lwytho i lawr, gosod, a rhagolwg o'r themâu newydd. Does dim yn fwy hwylus na gallu cael rhagolwg cyn gweithredu."
#: wp-admin/about.php:140
#: wp-admin/about.php:180
msgid "Want to add media to your text widget? Embed images, video, and audio directly into the widget along with your text, with our simple but useful Add Media button. Woo!"
msgstr "Eisiau ychwanegu cyfryngau i'ch cydran testun? Mewnblanwch delweddau, fideo a sain uniongyrchol i declyn gyda'ch testun, gyda'n botwm Ychwanegu cyfryngau syml ond defnyddiol. Da!"
#: wp-admin/about.php:139
#: wp-admin/about.php:179
msgid "Press a Button, Add Media"
msgstr "Pwyso Botwm, Ychwanegu Cyfrwng"
#: wp-admin/about.php:133
#: wp-admin/about.php:173
msgid "An incremental improvement to the media changes hatched in WordPress 4.8, you can now add a gallery via widget. Yes!"
msgstr "Gwelliant graddol i'r newid cyfryngau yn WordPress ddatblygwyd yn 4.8, nawr gallwch ychwanegu oriel drwy declyn. Grêt!"
#: wp-admin/about.php:116
#: wp-admin/about.php:156
msgid "Warning: Potential Danger Ahead!"
msgstr "Rhybudd: Perygl Posibl O'ch Blaen!"
#: wp-admin/about.php:110
#: wp-admin/about.php:150
msgid "The dreaded white screen. You&#8217;ll avoid it when working on themes and plugin code because WordPress 4.9 will warn you about saving an error. You&#8217;ll sleep better at night."
msgstr "Y sgrin wen bondigrybwyll. Byddwch yn ei osgoi wrth weithio ar god themâu ac ategyn oherwydd bydd WordPress 4.9 yn eich rhybuddio wrth gadw gwall. Byddwch yn cysgu'n well heno."
#: wp-admin/about.php:109
#: wp-admin/about.php:149
msgid "Sandbox for Safety"
msgstr "Blwch tywod er Mwyn Diogelwch"
#: wp-admin/about.php:103
#: wp-admin/about.php:143
msgid "You&#8217;ve got a display problem but can&#8217;t quite figure out exactly what went wrong in the CSS you lovingly wrote. With syntax highlighting and error checking for CSS editing and the Custom HTML widget introduced in WordPress 4.8.1, you&#8217;ll pinpoint coding errors quickly. Practically guaranteed to help you scan code more easily and suss out and fix code errors quickly."
msgstr "Mae gennych anhawster gyda'r dangosydd ond yn methu gweithio allan beth aeth o'i le ar eich CSS cywrain. Gydag amlygu cystrawen a gwirio gwallau ar gyfer golygu CSS a'r teclyn HTML Cyfaddas gyflwynwyd yn WordPress 4.8.1, byddwch yn gallu gweld gwallau'n hawdd. Bydd yn gymorth mawr i sganio'r cod yn gyflym a chywiro gwallau."
#: wp-admin/about.php:102
#: wp-admin/about.php:142
msgid "Syntax Highlighting and Error Checking? Yes, Please!"
msgstr "Amlygu Cystrawen a Gwirio Gwallau! Ie, Wir!"
#: wp-admin/about.php:80
#: wp-admin/about.php:120
msgid "Ever encounter a scenario where two designers walk into a project and designer A overrides designer B&#8217;s beautiful changes? WordPress 4.9&#8217;s design lock feature (similar to post locking) secures your draft design so that no one can make changes to it or erase all your hard work."
msgstr "Erioed wedi dod ar draws sefyllfa lle mae dau ddylunydd yn cerdded i mewn i brosiect a dylunydd A yn newid gwaith cywrain dylunydd B? Mae clo cynllun WordPress 4.9 (yn debyg i gloi cofnod) yn diogelu eich cynllun drafft fel nad oes modd i neb wneud newidiadau iddo na dileu eich holl waith caled."
#: wp-admin/about.php:73
#: wp-admin/about.php:113
msgid "Need to get some feedback on proposed site design changes? WordPress 4.9 gives you a preview link you can send to your team and customers so that you can collect and integrate feedback before you schedule the changes to go live. Can we say collaboration&#43;&#43;?"
msgstr "Eisiau cael rhywfaint o adborth ar newidiadau i ddyluniad arfaethedig y wefan? Mae WordPress 4.9 yn rhoi dolen rhagolwg gallwch ei anfon at eich tîm a'ch cwsmeriaid i gasglu ac integreiddio adborth cyn i chi amserlennu newidiadau i fynd yn fyw. Dyma beth yw cydweithio&#43;&#43;?"
#: wp-admin/about.php:72
#: wp-admin/about.php:112
msgid "Collaborate with Design Preview Links"
msgstr "Cydweithio gyda Dolenni Rhagolwg Dylunio"
#: wp-admin/about.php:66
#: wp-admin/about.php:106
msgid "Yes, you read that right. Just like you can draft and revise posts and schedule them to go live on the date and time you choose, you can now tinker with your site&#8217;s design and schedule those design changes to go live as you please."
msgstr "Ie, yn wir. Yn union fel mae modd llunio drafft ac adolygu'r cofnod a'u hamserlenni i fynd yn fyw ar ddyddiad a'r amser o'ch dewis, gallwch chi bellach wneud mân newidiadau i ddyluniad eich gwefan ac yna amserlenni'r newidiadau i fynd yn fyw pryd y mynnwch."
#: wp-admin/about.php:65
#: wp-admin/about.php:105
msgid "Draft and Schedule Site Design Customizations"
msgstr "Drafftio ac Amserlennu Cyfaddasiadau Dyluniad Gwefan"
#: wp-admin/about.php:57
#: wp-admin/about.php:97
msgid "Customizer Workflow Improved"
msgstr "Gwellhad i Lif Gwaith y Cyfaddaswr"
#: wp-admin/about.php:44
#: wp-admin/about.php:84
msgid "Welcome to an improved Customizer workflow with design drafts, locking, scheduling, and preview links. What&#8217;s more, code syntax highlighting and error checking will make for a clean and smooth site building experience. Finally, if all that wasn&#8217;t pretty great, we&#8217;ve got a great new Gallery widget and improvements to theme browsing and switching."
msgstr "Croeso i lif gwaith gwell y Cyfaddaswr gyda drafftiau dylunio , cloi, amserlennu, a dolenni rhagolwg. Ac yn fwy, bydd amlygu cystrawen cod a gwirio gwallau yn darparu profiad adeiladu gwefan glan a llyfn. Yn olaf, os nad oedd hynny'n ddigon, mae gennym declyn Oriel newydd a gwelliannau i bori a newid themâu."
#. translators: %s: party popper emoji
#: wp-admin/about.php:39
#: wp-admin/about.php:79
msgid "Major Customizer Improvements, Code Error Checking, and More! %s"
msgstr "Gwelliannau Sylweddol i'r Cyfaddaswr, Gwirio Gwallau Cod a Mwy! %s"
......@@ -326,7 +326,7 @@ msgstr "Ffeiliau Thema"
msgid "folder"
msgstr "ffolder"
#: wp-admin/includes/file.php:542
#: wp-admin/includes/file.php:543
msgid "Unable to communicate back with site to check for fatal errors, so the PHP change was reverted. You will need to upload your PHP file change by some other means, such as by using SFTP."
msgstr "Methu cyfathrebu'n ôl â'r wefan i wirio am wallau angheuol, felly mae'r newid PHP wedi ei droi'n ôl. Bydd angen i chi lwytho eich newid ffeil PHP i fyny mewn modd arall, fel trwy ddefnyddio SFTP."
......@@ -335,7 +335,7 @@ msgid "Installation Required"
msgstr "Mae Angen ei Osod"
#. translators: %s: plugin filename
#: wp-admin/includes/plugin.php:907
#: wp-admin/includes/plugin.php:894
msgid "Could not fully remove the plugin %s."
msgstr "Methu tynnu'r ategyn %s yn llwyr."
......@@ -490,7 +490,7 @@ msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Sites_Screen\">Dogfe
msgid "Plugin Installation"
msgstr "Gosod Ategyn"
#: wp-admin/includes/plugin.php:430
#: wp-admin/includes/plugin.php:417
msgid "Custom installation script."
msgstr "Sgript osod gyfaddas."
......@@ -518,7 +518,7 @@ msgstr "<strong>Gwybodaeth</strong> - Yn anaml fydd yr URL yn cael ei olygu gan
msgid "The menu is for editing information specific to individual sites, particularly if the admin area of a site is unavailable."
msgstr "Mae'r ddewislen ar gyfer golygu gwybodaeth benodol i wefannau unigol, yn arbennig os nad yw ardal weinyddol y wefan ar gael."
#: wp-admin/includes/file.php:485
#: wp-admin/includes/file.php:486
msgid "Unable to write to file."
msgstr "Methu ysgrifennu i'r ffeil."
......@@ -1717,7 +1717,7 @@ msgid "Welcome to %s. This is your first post. Edit or delete it, then start blo
msgstr "Croeso i %s. Dyma eich cofnod cyntaf. Gallwch olygu neu ddileu hwn, a chychwyn blogio!"
#. translators: %s: WordPress version number
#: wp-admin/about.php:350
#: wp-admin/about.php:390
msgid "<strong>Version %s</strong> addressed one security issue."
msgstr "Roedd <strong>Fersiwn %s</strong> yn ymdrin ag un mater diogelwch."
......@@ -1734,15 +1734,15 @@ msgstr "Gallwch newid eich llun proffil ar <a href=\"%s\">Gravatar</a>."
msgid "Profile Picture"
msgstr "Llun Proffil"
#: wp-admin/about.php:347
#: wp-admin/about.php:34 wp-admin/about.php:387
msgid "Maintenance and Security Releases"
msgstr "Fersiynau Cynnal a Chadw a Diogelwch"
#: wp-admin/about.php:344
#: wp-admin/about.php:384
msgid "Security Releases"
msgstr "Fersiynau Diogelwch"
#: wp-admin/about.php:341
#: wp-admin/about.php:381
msgid "Maintenance Releases"
msgstr "Fersiynau Cynnal a Chadw"
......@@ -2745,7 +2745,7 @@ msgstr "https://codex.wordpress.org/Introduction_to_Blogging#Managing_Comments"
msgid "The <a href=\"https://codex.wordpress.org/Glossary#Character_set\">character encoding</a> of your site (UTF-8 is recommended)"
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Glossary#Character_set\">Amgodio nod</a> eich gwefan (Argymellir UTF-8)"
#: wp-admin/includes/file.php:1708
#: wp-admin/includes/file.php:1709
msgid "example: www.wordpress.org"
msgstr "esiampl: www.wordpress.org"
......@@ -2799,7 +2799,7 @@ msgstr "Datod"
msgid "Main menu"
msgstr "Prif ddewislen"
#: wp-admin/includes/file.php:1753
#: wp-admin/includes/file.php:1754
msgid "Enter the location on the server where the public and private keys are located. If a passphrase is needed, enter that in the password field above."
msgstr "Rhowch leoliad y fan lle mae allweddi cyhoeddus a phreifat wedi eu gosod ar y gweinydd. Os oes angen cyfrinymadrodd, rhowch hwnnw yn y maes cyfrinair uchod."
......@@ -3847,8 +3847,8 @@ msgstr "Mae WordPres %s hefyd ar gael."
#: wp-admin/includes/class-core-upgrader.php:137
#: wp-admin/includes/class-wp-upgrader.php:164
#: wp-admin/includes/update-core.php:885 wp-admin/includes/update-core.php:962
#: wp-admin/includes/update-core.php:985
#: wp-admin/includes/update-core.php:921 wp-admin/includes/update-core.php:998
#: wp-admin/includes/update-core.php:1021
msgid "The update cannot be installed because we will be unable to copy some files. This is usually due to inconsistent file permissions."
msgstr "Nid oes modd gosod y diweddariad am na fyddwn yn gallu copïo rhai ffeiliau. Mae hyn fel rheol oherwydd anghysonderau caniatâd ffeiliau."
......@@ -3959,7 +3959,7 @@ msgstr "Diweddaru Cyfieithiad %1$s (%2$s)&#8230;"
msgid "Update Translations"
msgstr "Diweddaru'r Cyfieithiad"
#: wp-admin/includes/update-core.php:1022
#: wp-admin/includes/update-core.php:1058
msgid "There is not enough free disk space to complete the update."
msgstr "Nid oes digon o le ar ddisg i gwblhau'r diweddaru."
......@@ -4038,19 +4038,19 @@ msgstr "Mae nodau annilys yn yr enw defnyddiwr rydych wedi ei ddarparu."
msgid "Please provide a valid username."
msgstr "Darparwch enw defnyddiwr dilys."
#: wp-admin/includes/update-core.php:975
#: wp-admin/includes/update-core.php:1011
msgid "Copying the required files&#8230;"
msgstr "Copïo'r ffeiliau angenrheidiol&#8230;"
#: wp-admin/includes/update-core.php:913
#: wp-admin/includes/update-core.php:949
msgid "Preparing to install the latest version&#8230;"
msgstr "Paratoi i osod y fersiwn diweddaraf&#8230;"
#: wp-admin/includes/file.php:1720
#: wp-admin/includes/file.php:1721
msgid "This password will not be stored on the server."
msgstr "Ni fydd y cyfrinair yn cael ei gadw ar y gweinydd."
#: wp-admin/includes/file.php:1021
#: wp-admin/includes/file.php:1022
msgid "The checksum of the file (%1$s) does not match the expected checksum value (%2$s)."
msgstr "Nid yw prawfswm y ffeil (%1$s) yn cyd-fynd â gwerth disgwyliedig y prawfswm (%2$s)."
......@@ -4784,7 +4784,7 @@ msgstr "Gwelededd Peiriannau Chwilio"
msgid "You can also control the display of your content in RSS feeds, including the maximum number of posts to display and whether to show full text or a summary."
msgstr "Mae hefyd modd rheoli dangos cynnwys llif RSS, gan gynnwys y nifer mwyaf o gofnodion sy'n cael eu dangos, p'un ai i ddangos y testun llawn neu grynodeb."
#: wp-admin/includes/update-core.php:1261 wp-admin/update-core.php:511
#: wp-admin/includes/update-core.php:1301 wp-admin/update-core.php:511
msgid "Welcome to WordPress %1$s. You will be redirected to the About WordPress screen. If not, click <a href=\"%2$s\">here</a>."
msgstr "Croeso i WordPress %1$s. Byddwch yn cael eich ailgyfeirio at y sgrin Ynghylch WordPress. Os nad, cliciwch <a href=\"%2$s\">yma</a>."
......@@ -5056,8 +5056,8 @@ msgstr "Defnyddiwr newydd wedi ei greu. <a href=\"%s\">Golygu defnyddiwr</a>"
msgid "User deleted."
msgstr "Defnyddiwr wedi ei ddileu."
#: wp-admin/includes/class-core-upgrader.php:36 wp-admin/includes/file.php:1146
#: wp-admin/includes/file.php:1257
#: wp-admin/includes/class-core-upgrader.php:36 wp-admin/includes/file.php:1147
#: wp-admin/includes/file.php:1258
msgid "Could not copy files. You may have run out of disk space."
msgstr "Methu copïo ffeiliau. Efallai bod dim lle ar ôl ar y ddisg."
......@@ -5606,7 +5606,7 @@ msgid "Show Toolbar when viewing site"
msgstr "Dangos y Bar Offer wrth edrych ar wefan"
#. translators: 1: WordPress version number, 2: plural number of bugs.
#: wp-admin/about.php:355
#: wp-admin/about.php:395
msgid "<strong>Version %1$s</strong> addressed %2$s bug."
msgid_plural "<strong>Version %1$s</strong> addressed %2$s bugs."
msgstr[0] "Mae <strong>Fersiwn %1$s</strong> wedi cywiro %2$s gwall."
......@@ -5614,9 +5614,10 @@ msgstr[1] "Mae <strong>Fersiwn %1$s</strong> wedi cywiro %2$s gwall."
msgstr[2] "Mae <strong>Fersiwn %1$s</strong> wedi cywiro %2$s gwall."
msgstr[3] "Mae <strong>Fersiwn %1$s</strong> wedi cywiro %2$s gwall."
#. translators: 1: WordPress version number, 2: plural number of bugs.
#. translators: 1: WordPress version number, 2: plural number of bugs. More
#. than one security issue.
#: wp-admin/about.php:363
#: wp-admin/about.php:39 wp-admin/about.php:57 wp-admin/about.php:403
msgid "<strong>Version %1$s</strong> addressed some security issues and fixed %2$s bug."
msgid_plural "<strong>Version %1$s</strong> addressed some security issues and fixed %2$s bugs."
msgstr[0] "Mae <strong>Fersiwn %1$s</strong> wedi ymateb i fater diogelwch a thrwsio %2$s gwall."
......@@ -5625,13 +5626,13 @@ msgstr[2] "Mae <strong>Fersiwn %1$s</strong> wedi ymateb i faterion diogelwch a
msgstr[3] "Mae <strong>Fersiwn %1$s</strong> wedi ymateb i faterion diogelwch a thrwsio %2$s gwall."
#. translators: %s: Codex URL
#: wp-admin/about.php:367
#: wp-admin/about.php:50 wp-admin/about.php:68 wp-admin/about.php:407
msgid "For more information, see <a href=\"%s\">the release notes</a>."
msgstr "Am ragor o wybodaeth, gw, <a href=\"%s\">nodiadau ryddhau</a>."
#. translators: 1: WordPress version number, 2: plural number of bugs. Singular
#. security issue.
#: wp-admin/about.php:359
#: wp-admin/about.php:399
msgid "<strong>Version %1$s</strong> addressed a security issue and fixed %2$s bug."
msgid_plural "<strong>Version %1$s</strong> addressed a security issue and fixed %2$s bugs."
msgstr[0] "Mae <strong>Fersiwn %1$s</strong> wedi ymateb i fater diogelwch a thrwsio %2$s gwall."
......@@ -5644,15 +5645,15 @@ msgid "Welcome to your WordPress Dashboard! This is the screen you will see when
msgstr "Croeso i Fwrdd Rheoli WordPress! Hwn yw'r sgrin fyddwch yn ei weld wrth fewngofnodi i'ch gwefan ac mae'n rhoi mynediad i holl nodweddion rheoli gwefan WordPress. Mae modd cael cymorth ar gyfer unrhyw sgrin drwy glicio'r tab Cymorth yn y gornel uchaf."
#. translators: %s: WordPress version number
#: wp-admin/about.php:352
#: wp-admin/about.php:392
msgid "<strong>Version %s</strong> addressed some security issues."
msgstr "Roedd <strong>Fersiwn %s</strong> yn ymdrin a materion diogelwch."
#: wp-admin/about.php:340
#: wp-admin/about.php:380
msgid "Maintenance Release"
msgstr "Ryddhad Cynnal a Chadw"
#: wp-admin/about.php:343
#: wp-admin/about.php:383
msgid "Security Release"
msgstr "Ryddhad Diogelwch"
......@@ -5661,7 +5662,7 @@ msgstr "Ryddhad Diogelwch"
msgid "What&#8217;s New"
msgstr "Beth sy'n Newydd"
#: wp-admin/about.php:346
#: wp-admin/about.php:386
msgid "Maintenance and Security Release"
msgstr "Ryddhad Diogelwch a Cynnal a Chadw"
......@@ -5669,11 +5670,11 @@ msgstr "Ryddhad Diogelwch a Cynnal a Chadw"
msgid "This screen allows you to choose your permalink structure. You can choose from common settings or create custom URL structures."
msgstr "Mae'r sgrin yma'n caniatáu i chi ddewis eich strwythur dolen barhaol. Mae modd ddewis o'r gosodiadau cyffredin neu greu strwythurau URL cyfaddas."
#: wp-admin/includes/update-core.php:1262 wp-admin/update-core.php:512
#: wp-admin/includes/update-core.php:1302 wp-admin/update-core.php:512
msgid "Welcome to WordPress %1$s. <a href=\"%2$s\">Learn more</a>."
msgstr "Croeso i WordPress %1$s. <a href=\"%2$s\">Dysgu rhagor</a>."
#: wp-admin/about.php:233
#: wp-admin/about.php:273
msgid "Return to Updates"
msgstr "Dychwelyd i Diweddaru"
......@@ -5945,11 +5946,11 @@ msgstr "Gan fod hwn yn osodiad gwefan lluosog, mae modd ychwanegu cyfrifon sy'n
msgid "Welcome to WordPress %s"
msgstr "Croeso i WordPress %s"
#: wp-admin/about.php:233
#: wp-admin/about.php:273
msgid "Return to Dashboard &rarr; Updates"
msgstr "Dychwelyd i'r Bwrdd Rheoli a Diweddaru"
#: wp-admin/about.php:236
#: wp-admin/about.php:276
msgid "Go to Dashboard &rarr; Home"
msgstr "Mynd i Cartref a'r Bwrdd Rheoli"
......@@ -6077,7 +6078,7 @@ msgstr "Sain, Fideo neu Gyfrwng Arall"
msgid "<strong>ERROR</strong>: options page not found."
msgstr "<strong>GWALL</strong>: heb ganfod y dudalen dewislenni."
#: wp-admin/includes/file.php:1647
#: wp-admin/includes/file.php:1648
msgid "<strong>ERROR:</strong> There was an error connecting to the server, Please verify the settings are correct."
msgstr "<strong>GWALL:</strong> Bu gwall cysylltu â'r gweinydd. Gwiriwch fod y gosodiadau'n gywir."
......@@ -6434,11 +6435,11 @@ msgstr "Os hoffech weld rhagor o ategion i ddewis o'u plith, cliciwch y botwm &#
msgid "Re-install Now"
msgstr "Ailosod Nawr"
#: wp-admin/includes/file.php:750
#: wp-admin/includes/file.php:751
msgid "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form."
msgstr "Mae'r ffeil llwythwyd i fyny yn fwy na'r cyfarwyddyd MAX_FILE_SIZE pennwyd yn y ffurflen HTML."
#: wp-admin/includes/file.php:749
#: wp-admin/includes/file.php:750
msgid "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini."
msgstr "Mae'r ffeil llwythwyd i fyny yn fwy na'r cyfarwyddyd upload_max_filesize yn php.ini."
......@@ -6866,7 +6867,7 @@ msgstr "Gweithredu Hidlyddion"
msgid "Editor Style"
msgstr "Arddull Golygu"
#: wp-admin/includes/file.php:1690
#: wp-admin/includes/file.php:1691
msgid "To perform the requested action, WordPress needs to access your web server."
msgstr "I gyflawni'r camau hyn, rhaid i WordPress gael mynediad at eich gweinydd we."
......@@ -6958,19 +6959,19 @@ msgstr "Tocio a Chyhoeddi"
msgid "XFN stands for <a href=\"http://gmpg.org/xfn/\">XHTML Friends Network</a>, which is optional. WordPress allows the generation of XFN attributes to show how you are related to the authors/owners of the site to which you are linking."
msgstr "Mae XFN yn golygu <a href=\"http://gmpg.org/xfn/\">Rhwydwaith cyfeillion XHTML</a>, sy'n nodwedd dewisol. Mae WordPress yn caniatáu cynhyrchu priodoleddau XFN i ddangos eich perthynas ag awduron/perchnogion y wefan yr ydych yn cysylltau â hi."
#: wp-admin/includes/file.php:1695
#: wp-admin/includes/file.php:1696
msgid "FTP/SSH Username"
msgstr "Enw defnyddiwr FTP/SSH"
#: wp-admin/includes/file.php:1696
#: wp-admin/includes/file.php:1697
msgid "FTP/SSH Password"
msgstr "Cyfrinair FTP/SSH"
#: wp-admin/includes/file.php:1699
#: wp-admin/includes/file.php:1700
msgid "FTP Username"
msgstr "Enw Defnyddiwr FTP"
#: wp-admin/includes/file.php:1700
#: wp-admin/includes/file.php:1701
msgid "FTP Password"
msgstr "Cyfrinair FTP"
......@@ -7014,15 +7015,15 @@ msgstr "Mae modd gosod y maint mwyaf ar gyfer delweddau wedi eu gosod o fewn eic
msgid "<strong>Order</strong> &mdash; Pages are usually ordered alphabetically, but you can choose your own order by entering a number (1 for first, etc.) in this field."
msgstr "<strong>Trefn</strong> &mdash; Mae Tudalennau fel arfer wedi'u gosod yn nhrefn yr wyddor, ond mae modd dewis trefn eich hun gan osod rhif (1 am y cyntaf, ac ati) yn y maes hwn."
#: wp-admin/includes/file.php:1704
#: wp-admin/includes/file.php:1705
msgid "If you do not remember your credentials, you should contact your web host."
msgstr "Os nad ydych yn cofio eich manylion, dylech gysylltu â'ch gwesteiwr gwe."
#: wp-admin/includes/file.php:1698
#: wp-admin/includes/file.php:1699
msgid "Please enter your FTP credentials to proceed."
msgstr "Rhowch fanylion FTP er mwyn parhau."
#: wp-admin/includes/file.php:1694
#: wp-admin/includes/file.php:1695
msgid "Please enter your FTP or SSH credentials to proceed."
msgstr "Rhowch fanylion FTP neu SSH er mwyn parhau."
......@@ -7454,15 +7455,15 @@ msgstr "Gwefan"
msgid "Sorry, you are not allowed to create pages on this site."
msgstr "Nid oes hawl gennych i greu tudalennau ar y dudalen hon."
#: wp-admin/includes/plugin.php:438
#: wp-admin/includes/plugin.php:425
msgid "Custom site inactive message."
msgstr "Neges gwefan anweithredol gyfaddas."
#: wp-admin/includes/plugin.php:439
#: wp-admin/includes/plugin.php:426
msgid "Custom site suspended message."
msgstr "Neges blog wedi'i hatal gyfaddas."
#: wp-admin/includes/plugin.php:437
#: wp-admin/includes/plugin.php:424
msgid "Custom site deleted message."
msgstr "Neges dileu blog gyfaddas."
......@@ -7761,7 +7762,7 @@ msgid "Update WordPress"
msgstr "Diweddaru WordPress"
#: wp-admin/includes/class-wp-automatic-updater.php:349
#: wp-admin/includes/update-core.php:1258 wp-admin/update-core.php:510
#: wp-admin/includes/update-core.php:1298 wp-admin/update-core.php:510
msgid "WordPress updated successfully"
msgstr "Wedi diweddaru WordPress yn llwyddiannus"
......@@ -7797,7 +7798,7 @@ msgstr "Y Cyfan"
msgid "Please enter a valid menu name."
msgstr "Rho enw dewislen dilys."
#: wp-admin/about.php:236
#: wp-admin/about.php:276
msgid "Go to Dashboard"
msgstr "Mynd i'r Bwrdd Rheoli"
......@@ -7833,11 +7834,11 @@ msgstr "Rydych ar fin tynnu'r ategyn canlynol:"
msgid "This address is used for admin purposes. If you change this we will send you an email at your new address to confirm it. <strong>The new address will not become active until confirmed.</strong>"
msgstr "Mae'r cyfeiriad yn cael ei ddefnyddio at ddibenion gweinyddol. Os byddwch yn newid hyn byddwn yn anfon e-bost at eich cyfeiriad newydd i gadarnhau hynny. <strong>Ni fydd y cyfeiriad newydd yn dod yn weithredol tan iddo gael ei gadarnhau.</strong>"
#: wp-admin/includes/plugin.php:427
#: wp-admin/includes/plugin.php:414
msgid "Advanced caching plugin."
msgstr "Ategyn storio uwch."
#: wp-admin/includes/plugin.php:428
#: wp-admin/includes/plugin.php:415
msgid "Custom database class."
msgstr "Dosbarth y gronfa ddata gyfaddas."
......@@ -7850,23 +7851,23 @@ msgstr "Dosbarth y gronfa ddata gyfaddas."
msgid "Install %s"
msgstr "Gosod %s"
#: wp-admin/includes/file.php:781
#: wp-admin/includes/file.php:782
msgid "File is empty. Please upload something more substantial."
msgstr "Mae'r fffeil yn wag. Llwythwch rhywbeth mwy sylweddol i fyny."
#: wp-admin/includes/plugin.php:429
#: wp-admin/includes/plugin.php:416
msgid "Custom database error message."
msgstr "Neges gwall cronfa ddata gyfaddas."
#: wp-admin/includes/plugin.php:431
#: wp-admin/includes/plugin.php:418
msgid "Custom maintenance message."
msgstr "Neges cynnal a chadw cyfaddasu."
#: wp-admin/includes/plugin.php:432
#: wp-admin/includes/plugin.php:419
msgid "External object cache."
msgstr "Storfa gwrthrych allanol."
#: wp-admin/includes/plugin.php:436
#: wp-admin/includes/plugin.php:423
msgid "Executed before Multisite is loaded."
msgstr "Wedi ei weithredu cyn i Multisite gael ei lwytho."
......@@ -8388,11 +8389,11 @@ msgstr "Dewis ategyn i'w olygu:"
msgid "File edited successfully."
msgstr "Wedi golygu'r ffeil yn llwyddiannus."
#: wp-admin/includes/file.php:467 wp-admin/plugin-editor.php:112
#: wp-admin/includes/file.php:468 wp-admin/plugin-editor.php:112
msgid "Files of this type are not editable."
msgstr "Nid oes modd golygu ffeiliau o'r math yma."
#: wp-admin/includes/file.php:459 wp-admin/plugin-editor.php:105
#: wp-admin/includes/file.php:460 wp-admin/plugin-editor.php:105
msgid "No such file exists! Double check the name and try again."
msgstr "Nid yw'r ffeil yn bodoli! Gwiriwch yr enw a cheisio eto."
......@@ -9048,27 +9049,27 @@ msgstr "Diweddarwch i %s"
msgid "You are using a development version (%1$s). Cool! Please <a href=\"%2$s\">stay updated</a>."
msgstr "Rydych yn defnyddio fersiwn datblygu (%1$s). Da iawn! Cofiwch <a href=\"%2$s\">gadw'n gyfredol</a>."
#: wp-admin/includes/update-core.php:1132
#: wp-admin/includes/update-core.php:1172
msgid "Upgrading database&#8230;"
msgstr "Diweddaru'r gronfa ddata&#8230;"
#: wp-admin/includes/update-core.php:872
#: wp-admin/includes/update-core.php:908
msgid "The update could not be unpacked"
msgstr "Wedi methu dadbacio'r diweddariad"
#: wp-admin/includes/update-core.php:859
#: wp-admin/includes/update-core.php:895
msgid "Verifying the unpacked files&#8230;"
msgstr "Dilysu'r ffeiliau sydd heb eu dadbacio&#8230;"